Hybridiremontti asiantuntijat

Hybridiremontilla tarkoitetaan kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmien saneerausta, joka suunnitellaan ja toteutetaan hyödyntäen uusia, moderneja saneerausmenetelmiä. Viemärien kunnostamiseen käytetään sukitusmenetelmää ja vesijohdot uusitaan pinta-asennuksena.  Hybridiremontti on kustannustehokas tapa tehdä kokonaisvaltainen putkistosaneeraus ilman suurempia rakenteiden ja pintojen avaamisia.

Toteutamme hybridiremontit taloyhtiöille, yrityksille ja julkiselle sektorille laajalti ympäri Suomen. Ota yhteyttä, niin kartoitetaan putkistojen tilanne ja katsotaan kuinka voimme auttaa teitä.  

Ota yhteys asiantuntijaan
architectural-design-architecture-building-2606383@3x
HYÖDYT
architectural-design-architecture-building-2606383@3x

Miksi valitsisin hybridiremontin?

Remontin ajaksi ei tarvitse muuttaa pois kotoa

 • Hybridiremontin aiheuttama asuntokohtainen haitta on lyhimmillään vain 5 työpäivää.
 • Ei muuton tai tilapäisasunnon kuluja.
 • Ei isoja menetyksiä vuokratuotoissa.

Hybridiremontin hinta-laatusuhde on erinomainen

 • Saatte samalla rahalla enemmän. Hybridiremontti on kustannustehokas ratkaisu taloyhtiön tarpeisiin, koska rakenteita ei tarvitse avata ja ajankäyttö on tehokasta.

Säästätte aikaa, vaivaa ja rahaa

 • Tilaajalle vähemmän paperityötä ja neuvotteluissa istumista.
 • Yksi työnjohtaja vastaa koko urakasta alusta loppuun.
 • Käyttökatkot ja vesikatkot voidaan sovittaa yhteen helpommin ja haitta asukkaille minimoituu.
 • Töiden vastaanotot hoituvat yhdellä katselmuksella.
 • Tiedottaminen on keskitettyä ja luotettavaa.
 • Hybridiremontin suunnitteluvaiheessa voidaan hyödyntää urakoitsijan erityisosaamista.
daiga-ellaby-699140-unsplash
KUSTANNUKSET
daiga-ellaby-699140-unsplash

Mitä remontin teettäminen maksaa?

Kustannukset ovat aina riippuvaisia kohteen ominaisuuksista ja lopullisesta työn laajuudesta. Alla esimerkkilaskelma, joka antaa suuntaa-antavan kuvan remontin kustannustasosta.

Esimerkki hinta-arviosta:

 • 70-luvun kerrostalo, 40 asuntoa, n 2000m2. Suunnitelmien teko, vesijohtojen uusinta ja viemäreiden sukitus. Kokonaishinta 710 000€.
 • 17 750 €/asunto, 355 €/m2. Kiinteistöliiton remonttibarometrin mediaani vastaavalle remontille on 800 €/m2, eikä se silloin sisällä sähkötöitä eikä suunnittelua.
 • Hinta sisältää sovittaessa myös tarvittavat suunnitelmat ja viranomaisten vaatimat tarkastukset.
business-global-2
KÄYTÄNNÖSSÄ
business-global-2

Miten hybridiremontti toteutetaan?

Toteutamme hybridiremontit ensisijaisesti KVR-mal­lil­la (ko­ko­nais­vas­tuu­ra­ken­ta­mi­nen). Tällöin vastaamme toi­sin sa­noen kai­kis­ta suun­nit­te­lu-, tie­do­tus- ja to­teu­tus­teh­tä­vis­tä so­vi­tus­sa laa­juu­des­sa, ai­na työn val­mis­tu­mi­seen saakka. Avoi­mel­la toi­min­ta­mal­lil­la pro­jek­tin ko­ko­nais­ku­lut ovat sel­vil­lä jo en­nen remontin al­ka­mis­ta ja ko­ko­nais­työ­ai­ka on sel­väs­ti ly­hyem­pi ver­rat­tu­na pe­rin­tei­seen mal­liin.

Re­mont­ti suun­ni­tel­laan ja ai­ka­tau­lu­te­taan yh­des­sä ti­laa­jan kans­sa, jol­loin asun­to­koh­tai­set re­mont­ti­hai­tat pys­ty­tään mi­ni­moi­maan.

Hy­vin suun­ni­tel­tu, pe­rus­tel­tu, val­mis­tel­tu ja to­teu­tet­tu hybridire­mont­ti voi­daan ja­kaa seu­raa­viin pää­vai­hei­siin:

Koh­tee­seen tu­tus­tu­mi­nen
arrow sign
Suun­ni­tel­man te­ke­mi­nen ja esit­te­ly
arrow sign
Täs­men­ne­tyn to­teu­tus­suun­ni­tel­man ja -kus­tan­nus­ten esit­te­ly
arrow sign
Pää­tök­sen­te­ko ja työn ti­laa­mi­nen
arrow sign
Hy­bri­di­re­mon­tin val­mis­te­lu
arrow sign
To­teu­tus ja val­mis­tu­mi­nen
arrow sign