Hybridiremontti asiantuntijat

Hybridiremontti tarkoittaa kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmien saneerausta, joka suunnitellaan ja toteutetaan hyödyntäen uusia, moderneja, saneerausmenetelmiä.

Hybridiremontin aikana vesijohdot uusitaan pinta-asennuksena ja viemärit saneerataan sukittamalla, kustannustehokkaasti rakenteita avaamatta. Kyseessä on siis kokonaisvaltainen putkistosaneeraus – hybridiremontti.

Ota yhteys asiantuntijaan
architectural-design-architecture-building-2606383@3x
HYÖDYT
architectural-design-architecture-building-2606383@3x

Miksi valitsisin hybridiremontin?

Remontin ajaksi ei tarvitse muuttaa pois kotoa

 • Hybridiremontin aiheuttama asuntokohtainen haitta on lyhimmillään vain 5 työpäivää.
 • Ei muuton tai tilapäisasunnon kuluja.
 • Ei isoja menetyksiä vuokratuotoissa.

Hybridiremontin hinta-laatusuhde on erinomainen

 • Saatte samalla rahalla enemmän. Hybridiremontti on kustannustehokas ratkaisu taloyhtiön tarpeisiin, koska rakenteita ei tarvitse avata ja ajankäyttö on tehokasta.

Säästätte aikaa, vaivaa ja rahaa

 • Tilaajalle vähemmän paperityötä ja neuvotteluissa istumista.
 • Yksi työnjohtaja vastaa koko urakasta alusta loppuun.
 • Käyttökatkot ja vesikatkot voidaan sovittaa yhteen helpommin ja haitta asukkaille minimoituu.
 • Töiden vastaanotot hoituvat yhdellä katselmuksella.
 • Tiedottaminen on keskitettyä ja luotettavaa.
 • Hybridiremontin suunnitteluvaiheessa voidaan hyödyntää urakoitsijan erityisosaamista.
daiga-ellaby-699140-unsplash
KUSTANNUKSET
daiga-ellaby-699140-unsplash

Mitä remontin teettäminen maksaa?

Kustannukset ovat aina riippuvaisia kohteen ominaisuuksista ja lopullisesta työn laajuudesta. Alla esimerkkilaskelma, joka antaa suuntaa-antavan kuvan remontin kustannustasosta.

Esimerkki hinta-arviosta:

 • 70-luvun kerrostalo, 40 asuntoa, n 2000m2. Suunnitelmien teko, vesijohtojen uusinta ja viemäreiden sukitus. Kokonaishinta 710 000€.
 • 17 750 €/asunto, 355 €/m2. Kiinteistöliiton remonttibarometrin mediaani vastaavalle remontille on 800 €/m2, eikä se silloin sisällä sähkötöitä eikä suunnittelua.
 • Hinta sisältää sovittaessa myös tarvittavat suunnitelmat ja viranomaisten vaatimat tarkastukset.
business-global-2
KÄYTÄNNÖSSÄ
business-global-2

Miten hybridiremontti toteutetaan?

Toteutamme hybridiremontit ensisijaisesti KVR-mal­lil­la (ko­ko­nais­vas­tuu­ra­ken­ta­mi­nen). Tällöin vastaamme toi­sin sa­noen kai­kis­ta suun­nit­te­lu-, tie­do­tus- ja to­teu­tus­teh­tä­vis­tä so­vi­tus­sa laa­juu­des­sa, ai­na työn val­mis­tu­mi­seen saakka. Avoi­mel­la toi­min­ta­mal­lil­la pro­jek­tin ko­ko­nais­ku­lut ovat sel­vil­lä jo en­nen remontin al­ka­mis­ta ja ko­ko­nais­työ­ai­ka on sel­väs­ti ly­hyem­pi ver­rat­tu­na pe­rin­tei­seen mal­liin.

Re­mont­ti suun­ni­tel­laan ja ai­ka­tau­lu­te­taan yh­des­sä ti­laa­jan kans­sa, jol­loin asun­to­koh­tai­set re­mont­ti­hai­tat pys­ty­tään mi­ni­moi­maan.

Hy­vin suun­ni­tel­tu, pe­rus­tel­tu, val­mis­tel­tu ja to­teu­tet­tu hybridire­mont­ti voi­daan ja­kaa seu­raa­viin pää­vai­hei­siin:

Koh­tee­seen tu­tus­tu­mi­nen
arrow sign
Suun­ni­tel­man te­ke­mi­nen ja esit­te­ly
arrow sign
Täs­men­ne­tyn to­teu­tus­suun­ni­tel­man ja -kus­tan­nus­ten esit­te­ly
arrow sign
Pää­tök­sen­te­ko ja työn ti­laa­mi­nen
arrow sign
Hy­bri­di­re­mon­tin val­mis­te­lu
arrow sign
To­teu­tus ja val­mis­tu­mi­nen
arrow sign